انعقاد قرارداد سد دهنه دره ولایت فاریاب کشور افغانستان

با توجه به رویکرد افزایش صادرات و نگاه جدید مجموعه ، شرکت پارس تابلو قرارداد طراحی ، تامین و اجرای سد خاکی دهنه دره ولایت فاریاب کشور افغانستان را به ارزش 38 میلیون دلار منعقد کرده است. شرکت پارس تابلو پس از انعقاد قرارداد های اجرا و تامین تجهیزات با کشورهای ارمنستان و سوریه به ارزش 46 میلیون یورو ، بر آن است که با اجرای مناسب این پروژه ها مسیر صادرات خدمات فنی و مهندسی و تجهیزات را برای شرکتهای ایرانی هموار گرداند.